Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
X
Prijavljeni ste kao
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi

VEVU ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA103-047218


Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries


Programme: Erasmus+ - founded by the European Union

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme Countries

Project duration: 01-06-2018 - 31-05-2021

Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar

Project Budget: 31712, 00 EURSAŽETAK PROJEKTA


Erasmus+ projektom mobilnosti osoblja i studenata omogućen je kontinuitet provedbe internacionalizacije obrazovanja na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru (VEVU) koje je intenzivno započelo 2016. godine kroz prethodne projekte, čime se direktno ostvaruju  strateški razvojni ciljevi VEVU-a  pod poglavljima 3.4. Međunarodna suradnja, otvorenost i mobilnost i 3.5 Razvoj resursa–ljudski kroz usavršavanje. U svrhu provedbe mobilnosti Veleučilište je tijekom trajanja projekta raspisalo ukupno 28 internih natječaja kako bi omogućilo priliku studentima i osoblju da ostvare vrijedna iskustva i višedimenzionalne učinke od mobilnosti u partnerskim zemljama. Projektom je realizirano ukupno 15 odlaznih mobilnosti od ukupno 18 planiranih mobilnosti. Usprkos velikom broju objavljenih natječaja nisu realizirane sve predviđene mobilnosti koje su projektom bile omogućene studentima. Iako su studenti iskazivali interese za mobilnosti uslijed situacije COVID-19 realizirana je samo jedna odlazna mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse. Od preostali 14 realiziranih mobilnosti osoblja, 3 mobilnosti su provedene u svrhu podučavanja i 11 mobilnosti u svrhu usavršavanja. Usavršavanje osoblja pretežno je bilo usmjereno na unapređivanje vještina podučavanja osim 3 mobilnosti nenastavnog osoblja koje su provedene u svrhu  usavršavanja stranog jezika. Kao dodatna vrijednost tijekom provedbe ovog projekta recipročno je ostvareno 5 dolazne mobilnosti s partnerskih ustanova iz programskih zemalja. 3 dolazna mobilnost  studenata u svrhu obavljanja prakse, 1 dolazna mobilnost studenta u svrhu studija i 1 dolazna mobilnost u svrhu podučavanja. Realizirane dolazne mobilnosti kroz ovaj projekt zbirno s preostalim mobilnostima unutar usporednih projekata mobilnosti koje VEVU provodi osiguran je kontinuitete internacionalizacije kod kuće, te kroz dolazne mobilnosti studenata ostvaren je poticaj odlaznih mobilnosti studenata. Tijekom trajanja projekta redovito su se provodile informativne i promotivne aktivnosti u cilju poticanja osoblja i studenata na sudjelovanje u Erasmus+ programu mobilnosti sukladno utvrđenom Planu diseminacije za ovaj projekt. Projektnim rezultatima ostvareni su učinci na području internacionalizacije koji su prije svega usmjereni na podizanje svijesti o prednostima koje program Erasmus+ pruža kao i mogućnostima podizanja razine kvalitete obrazovanja kroz modernizaciju kurikuluma te mogućnosti kreiranja inovativnih metoda podučavanja koje je nastavno osoblje  prepoznalo tijekom realizacije svojih mobilnosti. Osim učinaka za sudionike mobilnosti iako u malom broju projektom se doprinosi ukupnom ostvarivanju nacionalnih ciljeva unutar visokog obrazovanja usmjerenim na internacionalizaciju kao i ukupnim ciljevima Europskog obrazovnog prostora.

 PROJECT SUMMARY


The implementation of the staff and student mobility project enabled the continuity of the implementation of the internationalization at the College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička" in Vukovar (VEVU) that intensively started 2016, by which directly VEVU achieves the Erasmus Policy Statement for 2014-2020. With this project outputs VEVU as project holder archives its strategic development goals under their chapters 3.4 International cooperation, openness and mobility and 3.5 Resource development - human through training. For the purpose of implementing mobility, the VEVU announced 28 internal calls for selecting the mobility participants during the project to provide an opportunity for students and staff to gain valuable experiences and multidimensional impacts from mobility at partner HEIs and other training organization in program countries. 15 outgoing mobility out of 18 total planned mobility by project was realized. Despite the large number of published internal calls, not all the planned mobility that was provided to students by the project was realized. Although students expressed interests in mobility due to the COVID-19 situation, only one outgoing mobility was implemented. From traineeship. From total 14 implemented staff mobilities, 3 mobilities was conducted for teaching purposes and 11 mobilities for training purposes. Staff training was mainly aimed at improving teaching skills except for the 3 mobility of non-teaching staff conducted for foreign language training. As an additional benefit during the implementation of this project, 5 incoming mobilities from partner institutions from the program countries were reciprocally realized. One SMS incoming mobility 3 SMP incoming mobilities and one STA incoming mobility.

Thereby with this project outcomes ensuring the continuity of internationalization at home as well as encouraging outgoing student mobility that is combined with the remaining mobilities within the comparative mobility projects implemented by VEVU. During the project, informational and promotional activities were regularly carried out in order to encourage staff and students to participate in the Erasmus+ mobility program in accordance with the project dissemination plan. The project results have achieved effects in the field of internationalization, which are primarily aimed at raising awareness of the benefits of Erasmus+ as well as opportunities to raise the quality of education through curriculum modernization and opportunities to create innovative teaching methods recognized by teachers during their mobility.

 Provedene aktivnosti


 I. Aktivnosti promoviranja projekta:


      Izvještaj o provedbi diseminacije


Informativno -promotivni  materijali

 Erasmus+ brošura - mogućnosti za studente


 II. Mobilnosti osoblja i studenata


 Provedene mobilnosti: 15 odlaznih mobilnosti realizirano, 2 dolazne mobilnosti


 Mobilnosti osoblja  -

 3 odlazne mobilnosti predavača VEVU  u svrhu podučavanja STA-, Mađarska, Slovenija

 9 odlaznih mobilnosti predavača VEVU u svrhu osposobljavanja STT –

 3 odlazne mobilnosti nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja STT – Cipar

 1 dolazna mobilnost predavač z Irske.

 

 Mobilnosti studenata: 

 1 odlazne mobilnosti studenata VEVU u svrhu obavljanja stručne prakse - SMP – Turska


 1 dolazna mobilnost studenta iz Belgije.

 

 

UČINCI PROJEKTA

 

Ostvarivanje razvojnih strateških ciljeva VEVU 4.3. i 5.3.


Mobility participant Learning Outcomes and Impacts - download